กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนนักศึกษาช่วยงาน (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล) กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนนักศึกษาช่วยงาน (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล)

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาช่วยงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ

เงื่อนไข: ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท (พิจารณาเป็นรายกรณี)

* ช่วงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปีการศึกษา