กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนภูมิพล กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนภูมิพล คืออะไร?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยตั้งชื่อทุนนี้ว่า “ทุนภูมิพล” และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนเกิดความภาคภูมิใจ โดยให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้ารับพระราชทานทุนฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จำนวนทุนการศึกษา: ปีการศึกษาละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.0
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 5. มีผลงานจัดกิจกรรมที่นักศึกษา ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนฯ
 2. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานผลงานทั้งหมดที่รับรองโดยส่วนงาน

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
 2. คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้น จำนวน 1 คน และส่งหลักฐานพร้อมเอกสาร เสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
 3. คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ พิจารณาคัดเลือก เมื่ออนุมัติแล้วให้นำรายชื่อผู้ได้รับทุนประกาศให้ทราบทั่วกันต่อไป

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ช่วงเวลารับสมัคร มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี