กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี คืออะไร?

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนทุนการศึกษา: ปีการศึกษาละไม่เกิน 400 ทุน โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  ทุกสาขาวิชา ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดจนสำเร็จการศึกษา  อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา

(2) ทุนการศึกษารายปี สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา  โดยมีจำนวนการจัดสรรทุนผันแปรในแต่ละปีตามข้อ (1)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีของทุกส่วนงาน
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า (GPAX)
 5. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน
 6. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาครบตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคการศึกษา

 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนฯ ๒๕๖๕

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนฯ
 2. รายงานความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด

ขั้นตอนการสมัครรับทุน

 1. ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ต่องานการศึกษา หรืองานกิจการนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด
 2. ให้ส่วนงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาในเบื้องต้น ตามข้อ ๔ และรวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งไปยังกองกิจการนักศึกษา
 3. ให้กองกิจการนักศึกษารวบรวมใบสมัครของผู้ขอรับทุนการศึกษาจากทุกส่วนงาน เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาต่อไป

ช่วงเวลารับสมัคร สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save