ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

1.1 ทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนละ 50,000 บาท

1.2 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 5,000 – 15,000 บาท

1.3 ทุนจากดอกผลผู้บริจาค สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

(ติดตามรายละเอียดได้ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด)

2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

4. เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการยืมเงินของนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามรับรองในสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลนและส่วนงานทำหนังสือนำส่งมายังกองกิจการนักศึกษา

เงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้ง และจะต้องชำระคืนภายใน 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ดาวน์โหลดสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลน >>> click <<<

ขั้นตอนบริจาคเงินทุนการศึกษา

1. ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ถึง  อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ชั้น 3

ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73120

โทร.02-849-4506-7   โทรสาร.02-849-4502

2. งานที่ดูแล  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา(ทุนการศึกษา) โทร.02-849-4506-7 โทรสาร. 02-849-4502

3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน  เช่น

– ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประชาสัมพันธ์  พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อไปยังเจ้าของทุน  หรือเจ้าของทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเอง

– ให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์อย่างเดียว (เจ้าของทุนดำเนินการทั้งหมด)

4. เมื่อได้รับการยืนยันการเป็นผู้รับทุนฯ  มหาวิทยาลัยจะประกาศ รายชื่อผู้รับทุน และเบิกจ่ายเงินทุนที่เจ้าของทุนจัดส่งให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้กับนักศึกษาต่อไป หรือ  แจ้งให้นักศึกษาไปรับทุนตามที่เจ้าของทุนกำหนด ( ณ บริษัท/ห้างร้าน/มูลนิธิฯ)

5. มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมหนังสือตอบขอบคุณไปยังเจ้าของทุนฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นขอรับทุนฯ   ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ งานบริการการศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ ประกาศการรับสมัครการขอรับทุน  นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด  หรือ  เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา   หรือติดต่อสอบถาม  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   กองกิจการนักศึกษาชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร 02-849-4506-7