กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนช่วยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล) กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนช่วยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล)

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบการณ์วิกฤติร้ายแรง มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวและมีผลต่อการศึกษา

เงื่อนไข: ทุนช่วยเหลือไม่เกิน 20,000 บาทต่อทุน (พิจารณาเป็นรายกรณี)

ช่วงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปีการศึกษา