กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนจากแหล่งทุนภายนอก กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนจากหน่วยงานภายนอก คืออะไร ?

เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

จำนวนทุนการศึกษา: ประมาณ 200-250 ทุน ทุนละ 5,000 – 60,000 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดแต่ละแหล่งทุน)

รายละเอียดการขอทุนการศึกษา: หน่วยงานหรือบริษัทที่มอบทุนการศึกษาเป็นผู้กำหนดรายละเอียด

ช่วงเวลารับสมัคร: กรกฎาคม-เมษายน ของทุกปี

ดาวโหลดน์: ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนภายนอก | อ่านทั้งหมด