กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ประเภท รูปแบบห้องพัก  และอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

1.  หอพักนักศึกษาชาย

2. หอพักนักศึกษาหญิง