กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ประเภท รูปแบบห้องพัก  และอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

mu dorm

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

1.  หอพักนักศึกษาชาย

mu dorm
mu dorm
mu dorm

2. หอพักนักศึกษาหญิง

mu dorm
mu dorm
mu dorm