ประเภท รูปแบบห้องพัก  และอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ : อัตราค่าบำบัดน้ำเสีย 200 บาท/ภาคการศึกษา/คน
อัตราค่าไฟฟ้า 6 บาท/หน่วย