ประเภท รูปแบบห้องพัก  และอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

ลำดับ ชื่ออาคาร ประเภทและรูปแบบห้องพัก อัตราค่าธรรมเนียม ค่าประกันความเสียหาย
(บาท/ภาคการศึกษา/คน)
ประเภทหอพัก จำนวนที่รับได้ จำนวน (ภาคการเรียนปกติ) (ภาคฤดูร้อน) (บาท/ภาคการศึกษา/คน)
(เตียง) (คน/ห้อง)
1 หอพักนักศึกษา 1 – 2 (บ้านพุทธรักษา) หอพักหญิง 608 4 3,000 1,500 600
2 หอพักนักศึกษา 3 – 4 (บ้านอินทนิล) หอพักชาย 304 2 6,000 3,000 1,100
3 หอพักนักศึกษา 6 – 7 (บ้านชัยพฤกษ์) หอพักชาย 304 2 6,000 3,000 1,100
4 หอพักนักศึกษา 8 (บ้านกันภัยมหิดล) หอพักชาย 105 2 6,000 3,000 1,100
5 หอพักนักศึกษา 9 (บ้านกันภัยมหิดล) หอพักชาย
5.1 ชั้นที่ 1 – 2 66 2 6,000 3,000 1,100
5.2 ชั้นที่ 3 – 4 88 4 3,000 1,500 600
6 หอพักนักศึกษา 10 (บ้านลีลาวดี) หอพักหญิง 612 4 6,000 3,000 1,100
7 หอพักนักศึกษา 11 (บ้านศรีตรัง) หอพักหญิง 1232 4 8,000 4,000 1,250