กองกิจการนักศึกษา มหิดล

MU Stock Challenge Season 4
MU Stock 4

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

สามารถเรียนรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นเบื้องต้น และการใช้โปรแกรม click2win ได้ที่

1) มือใหม่หัดลงทุนในหุ้น พร้อมเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Click2win >>>click<<<

2) เทคนิคการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้น TFEX >>>click<<<

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กำหนดการ

– รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน : ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2564

– แจ้ง User ให้กับผู้เข้าแข่งขัน : วันที่ 4 สิงหาคม 2564

– ระยะเวลาการแข่งขัน : เริ่มแข่งขันในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 6 เดือน

– ประกาศผลการแข่งขัน : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลประเภทบุคคล

–  รางวัลชนะเลิศ                     ทุนการศึกษา  8,000 บาท

–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ทุนการศึกษา  5,000 บาท

–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ทุนการศึกษา  3,000 บาท

–  ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานติด 50 อันดับแรก รับ E-Voucher มูลค่า 200 บาท

–  ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานติด 50 อันดับถัดมา รับ E-Voucher มูลค่า 100 บาท

รางวัลประเภททีม        

–  รางวัลชนะเลิศ                     ทุนการศึกษา  12,000 บาท

–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ทุนการศึกษา  9,000 บาท

–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ทุนการศึกษา  6,000 บาท

–  ทีมที่ทำผลงานติด 25 อันดับแรก รับ Voucher มูลค่า 200 บาท × 2 หรือ 3 คน

–  ทีมที่ทำผลงานติด 25 อันดับถัดมา รับ Voucher มูลค่า 100 บาท × 2 หรือ 3 คน

กติกาการแข่งขัน

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น (ได้ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
  • ทำการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ https://www.settrade.com/click2win/ โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากันเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทในพอร์ตหุ้นสามัญ และ 2,000,000 บาทในพอร์ตสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
  • ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
  • ต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ (ทั้งหุ้น และ TFEX) ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
  • การคำนวณ คิดจาก (NAV หุ้นสามัญ + NAV TFEX) / เงินตั้งต้น
  • ผู้ชนะ 3 อันดับแรก จะต้องมี performance เป็นบวก เท่านั้น
  • Transaction cost คิดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ Commission Fee 0.15% ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ Commission Fee
  • คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ช่วงเวลาการซื้อขายช่วงเช้า Pre-open เวลา 09:55 – 10:00 น. Open เวลา 10:00 – 12:30 น. และ ช่วงบ่าย Pre-open เวลา 14:25 – 14:30 น. Open เวลา 14:30 – 16:30 น.) โดยคำสั่งซื้อขายที่ไม่สามารถจับคู่ได้ จะถูกยกเลิก ณ สิ้นวันทำการ และการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการ จะรอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติของวันทำการถัดไป
  • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมิได้ดำเนินการตามกติกาการแข่งขันหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าแข่งขันรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบแต่ประการใด

**หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

***สำหรับการแข่งขันประเภททีม ทุกคนในทีมจะได้รับคนละ 1 account และทุกคนในทีมจะต้องมีการเทรด การตัดสินจะมาจากการนำผลการเทรดของทุกคนในทีมมารวมกัน***

***ทั้งประเภทบุุคลและประเภททีม ใช้กติกาการแข่งขันเดียวกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “พี่ทิพย์” กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0–2849–4515

E–mail : salintip.sae@mahidol.edu