MU Stock Challenge

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562

วันเทรนนักเทรดหุ้นมือสมัครเล่น

***สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการเทรดหุ้นมาก่อน ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะเราจะมีการจัดคอร์สเทรนเทคนิคการเล่นหุ้นให้กับนักเทรดหุ้นมือใหม่ที่สมัครเข้ามาทุกคน

โดยสามารถเลือกวันเทรนได้ตามสะดวก ดังนี้

• วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.

• วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ระยะเวลาแข่งขัน

  • เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 9 พ.ค. 2562
  • ประกาศผลการแข่งขันวันที่ 13 พ.ค. 2562 ทาง facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

รางวัล

รางวัลที่ 1          ทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลที่ 2          ทุนการศึกษา   5,000 บาท

รางวัลที่ 3          ทุนการศึกษา    3,000 บาท

กติกาการแข่งขัน

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  • ทำการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ https://www.settrade.com/click2win/ โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากันเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (พอร์ตจำลอง)
  • ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
  • ต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
  • ผู้ชนะ 3 อันดับแรก จะต้องมี performance เป็นบวก เท่านั้น
  • Transaction cost คิดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ Commission Fee 0.15% ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ Commission Fee
  • คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ช่วงเวลาการซื้อขายช่วงเช้า Pre-open เวลา 09:55 – 10:00 น. Open เวลา 10:00 – 12:30 น. และ ช่วงบ่าย Pre-open เวลา 14:25 – 14:30 น. Open เวลา 14:30 – 16:30 น.) โดยคำสั่งซื้อขายที่ไม่สามารถจับคู่ได้ จะถูกยกเลิก ณ สิ้นวันทำการ และการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการ จะรอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติของวันทำการถัดไป
  • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมิได้ดำเนินการตามกติกาการแข่งขันหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าแข่งขันรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบแต่ประการใด

 

พิเศษ!  สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานติด 50 อันดับแรก รับไปเลย! Gift Voucher มูลค่า 200 บาท และผู้ที่ทำผลงานติด 100 อันดับต่อมา รับไปเลย! Gift Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ในร้านกาแฟที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2849-4515 หรือ 09-1189-4212

Click เพื่อสมัครแข่ง MU Trading Challenge