หมายเลข Hotline ประจำส่วนงาน

และรายชื่อผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา

ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ
กองกิจการนักศึกษา น.ส.ตรีทิพย์นิภา  สำราญบวรรัตน์ 08 8874 7385 24 ชั่วโมง
น.ส.แกมแก้ว  โบษกรนัฎ
น.ส.วิจินตา   พวงสอาด
คณะกายภาพบำบัด อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ  จันทร์ศิรินุเคราะห์ 08 1408 1418 24 ชั่วโมง
ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์  เข็มทอง 09 9452 5194
อ.ดร.กภ.เบญจพร  เอนกแสน 09 8750 5699
อ.กภ.ศิระ บุญประสพ 09 6283 5663
น.ส.เปรมณิช เปรมศักดิ์ 06 2198 5442
คณะทันตแพทยศาสตร์ อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ 08 6347 6383 08.30-16.30 น.
น.ส.สิริมา   ยะสาวงศ์ 06 1949 5653 24 ชั่วโมง
06 1404 6555
คณะเทคนิคการแพทย์ อ.ดร.สินีวัลยา วิชิต 09 2705 9933 05.00-24.00 น.
รศ.ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ 09 8896 9642
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ 09 2256 2533 09.00-17.00 น.
และการสื่อสาร นางแสงเดือน พรพนมชัย
น.ส.สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.เวหา  เกษมสุข 06 1591 5649 24 ชั่วโมง
ผศ..ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง 09 9914 5145
รศ.ดร.นพพร ว่องสิริมาศ 09 7956 5958 วันจันทร์
ผศ..ดร.สุดารัตน์ เพียรชอบ 08.00-16.00 น.
ผศ..ฐินีรัตน์ ถาวร
ผศ.ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ 09 7956 5958 วันอังคาร
ผศ.สาธกา พิมพ์รุณ 08.00-16.00 น.
รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ 09 7956 5958 วันพุธ
อ.ดร.ภาศิษฎา อ่อนดี 08.00-16.00 น.
ผศ.ดร.ศิรดา เกษรศรี
ผศ.ดร.วิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์ 09 7956 5958 วันพฤหัสบดี
รศ.ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย 08.00-16.00 น.
ผศ.ดร.อทิตยา  พรชัยเกตุ โอว ยอง
ผศ.ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร 09 7956 5958 วันศุกร์
ผศ.ดร.จรรยา ธัญญาดี 08.00-16.00 น.
ผศ.ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
–  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รศ.นพ.ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี 0 2201 2445 08.30-16.30 น.
ผศ.นพ.คมสันต์   เกียรติรุ่งฤทธิ์ 0 2201 2445 08.30-16.30 น.
นางสุวรรณา พุฒนวล 08 6677 5331 24 ชั่วโมง
น.ส.สุลีกร สุปัน 08 8411 2946
–       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.นรีมาลย์      นีละไพจิตร 08 1553 4254 24 ชั่วโมง
อ..ดร.นุชนาฎ สุทธิ 0 2201 2130 08.00-16.00 น.
–       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อ.ดร.นิตยา   เกษมโกสินทร์ 08 1642 7779 19.00-22.00 น.
สาขาความผิดของการสื่อความหมาย อ.พรจิต   จิรถเวช 08 9107 0317 08.30-22.00 น.
–       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รศ.ดร.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น 08 9472 6911 24 ชั่วโมง
อ.พญ.กษมณฑ์  อร่ามวาณิชย์ 08 1778 7043
อ.นพ.กานต์  สุทธาพานิช 08 6391 9812
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง 08 1553 3305 24 ชั่วโมง
ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ 08 4640 8889
รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย 08 9202 9201
น.ส.รวีวรรณ   ฤทธิรงค์ 06 5502 6174
น.ส.สุรางค์รัตน์   พิลุม
น.ส.วิภาวี   เหมาะงาม
คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช 08 1985 2506 24 ชั่วโมง
ผศ.ดร.ภญ.วรวรรณ กิจผาติ 08 1647 6098
อ.ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์ 08 4677 3583
อ.ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา 09 7964 6696
อ.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย 09 8169 9532
คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 08 9770 0989 08.30-18.00 น.
นายณัฐพล แนวจำปา 08 6993 7254
น.ส.ทิชา เชิดผล 08 9413 4195
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ 08 1555 0373 08.30-18.00 น.
นายประสิทธิ์ศักดิ์ พลูหอม 09 1738 8295
(งานการศึกษา)
น.ส.ศรีนวล กลิ่นหอม 08 5237 4747
(งานกิจการนักศึกษา)
น.ส.เพ็ญจันทร์ แสงธงไชย 08 4456 1928
(งานการศึกษา)
นางพัทธนันท์รัชต์ คงวงศ์วาน 0 2889 2138 08.30-16.30 น.
(งานการศึกษา) ต่อ 6033
น.ส.หนึ่งฤทัย      คุ้มฉัยยา 0 2889 2138
(งานกิจการนักศึกษา)
น.ส.ศิรประภา พึ่งนุสนธิ์ ต่อ 6034
(งานกิจการนักศึกษา)
คณะศิลปศาสตร์ อ.ดร.พิมพนิต คอนดี 08 1911 4277 24 ชั่วโมง
อ.ดร.ธีระยุทธ สุริยะ 08 7844 1883 09.00-21.00 น.
อ.วศวรรษ สบายวัน 08 7719 2355 08.00-16.30 น.
อ.ดร.ธีระยุทธ สุริยะ 08 7844 1883 09.00-21.00 น.
น.ส.สิริรัตน์   เดชเพชร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 09 8267 7407 08.30-16.30 น.
ผศ.ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิต 08 9537 1809
อ.ดร.มยุรี โยธาวุธ 08 1374 5640
น.ส.ชลธิชา ดิษฐเกษร 08 1620 2055
นายชัยพร รองทอง 09 4471 9354
นายวีรภัทร ศิมานนท์ 08 9696 2745 24 ชั่วโมง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา   ชนาภิวัตน์ 08 9199 0082 24 ชั่วโมง
ผศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์  วิรัชสุดากุล 08 5841 1605
อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ   เจียมทวีบุญ 06 1652 9009
ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์   จิรภัทรเศรษฐ์ 08 1562 2462
อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 08 1345 1400
รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์ 08 6722 8227 13.00-16.00 น.
อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย   มากล้น 09 0973 4512
อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์  วงศ์บ้านดู่ 08 9044 4370 06.00-18.00 น.
อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต 08 6760 6209 16.30-20.00 น.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.ธนกฤต   เนียมหอม 08 6384 4645 24 ชั่วโมง
นางธัญญารัตน์ สุนทร 08 1908 3229
คณะสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธรรมรัตน์  พุทธไทย 08 6026 5623 08.30-16.30 น.
และทรัพยากรศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พญ.มนทกานติ์     โอประเสริฐสวัสดิ์ 08 1680 1561 24 ชั่วโมง
อ.ด.จุฑารัตน์      แสงกุล 08 9446 9141
ผศ.พร.ภัทราบูลย์ นาคสู่สุข 08 1808 5861
นายภาสกร    ภมรคุณานนท์ 08 6445 6406
นางทิพวรรณ เรืองโรจน์รุ่ง 08 0246 6936 08.30-16.30 น.
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อ.ประเสริฐ ประสมรักษ์ 08 3094 4181 24 ชั่วโมง
อ.เจตพล แรงกล้า 09 2553 5625
อ.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 08 0512 1876
อ.ยุวดี สารบูรณ์ 06 3992 4151
น.ส.ขนิษฐา   สามิตร์ 09 4553 8236
น.ส.สุชา จำปานนท์ 08 9426 1876
วิทยาเขตกาญจนบุรี ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท 09 8270 9254 08.30-16.30 น.
น.ส.บุศรัตน์ บุญสุวรรณ์ 09 1003 5567
น.ส.พิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ 06 4179 9392 08.30-22.00 น.
น.ส.นิลยา มิกี้ 08 8452 7939
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อ.นพดล ถิรธราดล 08 6565 7800 24 ชั่วโมง
น.ส.รดาณัฐ   ศรินทุ 08 0779 7995 08.00-16.00 น.
วิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า 0 2700 5000 08.00-17.00 น.
ต่อ 1212 หรือ chayanant.hon@mahidol.ac.th
นางจุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์ 0 2700 5000 08.00-17.00 น.
ต่อ 1242 หรือ jutharat.thi@mahidol.ac.th
น.ส.แพรวทิพย์ วงษ์ไพบูลย์ 0 2700 5000 08.00-17.00 น.
ต่อ 1115 หรือ praewthip.won@mahidol.ac.th
น.ส.รุ่งทิพา แซ่เตียว 0 2700 5000 08.00-17.00 น.
ต่อ 1210 หรือ rungtipa.sae@mahidol.ac.th
น.ส.ภัทราริษฐ์ มีแสง 0 2700 5000 08.00-17.00 น.
ต่อ 1210 หรือ pattanit.mee@mahidol.ac.th
วิทยาลัยราชสุดา ผศ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร 08 7773 1718 20.00-22.00 น.
อ.ดร.วรางคณา   รัชตะวรรณ 08 9517 6363 13.00-16.30 น.
อ.อรอนงค์ สงเจริญ 08 9680 1861 13.00-16.30 น.
น.ส.ธิดารัตน์   นงค์ทอง 08 1741 8810 09.00-16.30 น.
ดร.ณัฐกา สงวนวงษ์ 08 9106 1978 09.00-16.30 น.
น.ส.วรรณา   จิตรักมั่น 08 9235 7976 24 ชั่วโมง
น.ส.สุภาวดี มั่นใจ 09 4561 5165
น.ส.วรรณรัตน์   ทับแก้ว 06 3542 4692 24 ชั่วโมง
ID Line : wanarat.tab
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 – ฝ่ายกิจการนักศึกษา นางปิ่นมุข  ชัยวงศ์เวช 08 1255 8143 24 ชั่วโมง
น.ส.วาสนา  เปรมสุวรรณ์ 09 0553 0797
 – คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ อ.ดร.น.สพ.เสวก  เกียรติสมภพ 08 4681 1242 24 ชั่วโมง
อ.น.สพ.ธนพล  สันติวัฒนธรรม 08 6706 9333 08.00-16.00 น.
นายครองชัย  ภูริเมธางกูร 08 6326 9885
 – คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ทัศนีย์วรรณ  พฤกษาเมธานันท์ 08 1826 3555 08.00-16.00 น.
06 4585 5242
อ.กฤษดา  ทองทับ 08 7225 6210
น.ส.สินาพร  ธนาเวศ 08 9007 9923
น.ส.สุชาดา  รูปานนท์ 09 1887 9082
– คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ – หลักสูตรรังสีเทคนิค 06 4585 5267 08.00 – 16.00 น.
น.ส.สายชล  พาอยู่สุข
– หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 06 4585 5285 08.00 – 16.00 น.
อ.ณัฐนรี  กระบวนรัตน์
– นักกิจการนักศึกษา 0 2576 6000 ต่อ 8751 08.00 – 16.30 น.
น.ส.ชารีรัตน์  เกษเกษี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ อ.ดร.สายฝน   กองคำ 09 4552 1345 24 ชั่วโมง
และเทคโนโลยีการกีฬา น.ส.อำภา สุจิณโณ 09 5516 4441
น.ส.ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ 08 0993 4789
นายวิศรุต สุภาธนศักดิ์ 09 2263 6126
วิทยาลัยศาสนศึกษา อ.ดร.ไพเราะ มากเจริญ 08 5004 3580 24 ชั่วโมง
อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล 0 2800 2657 08.00-16.00 น.
น.ส.วีรวรรณ บุญมี 0 2800 2633
08 4449 3243
น.ส.ณัฐริกา สุขแจ่ม 0 2800 2633
09 2284 0468
นายวรเชษฐ   ชัยวรพล 0 2800 2630 08.00-16.00 น.
08 9816 9779 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือระบุวันให้บริการ
หมายถึง บริการในวันราชการ ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save