กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืม

ในกรณีที่บิดามารดารายได้รวมทั้งปี เกิน 200,000 บาท แต่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อหักลบแล้วน้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี จะมีสิทธิกู้ยืมได้หรือไม่

การคิดรายได้ครอบครัว จะดูจากรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย และไม่สามารถนำรายจ่ายอื่นๆมาหักลบได้

ผู้ค้ำประกันการกู้ยืม กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา มีการกำหนดคุณสมบัติหรือไม่

ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีความสามารถในการทำนิติกรรม และมีความประสงค์จะรับผิดขอบชำระหนี้แทนผู้กู้ยืมหากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้

ใครสามารถเป็นผู้รับรองรายได้ครอบครัวได้บ้าง

กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ของผู้ขอกู้ยืมเงิน ไม่มีรายได้ประจำให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้รับรองรายได้
(เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.2542)

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การยื่นแบบขอกู้ยืม และยืนยันการกู้ยืม

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมในเทอมที่ 1 แต่ต้องการขอกู้ยืมในเทอมที่ 2 จะทำได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ตั้งแต่เทอม 1 เป็นต้นไป

ในเทอมที่ 1 ผู้กู้ยืมไม่ได้ขอกู้ยืมค่าครองชีพ แต่ในเทอมที่ 2 ต้องการกู้ยืมค่าครองชีพได้หรือไม่

ไม่สามารถกู้ยืมได้ เนื่องจากผู้กู้ยืมจะต้องแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมค่าครองชีพไว้ เมื่อตอนยื่นใบคำขอกู้ยืม/แบบยืนยัน

ในกรณีที่นักศึกษากู้ยืม เทอมที่ 1 และไม่ต้องการกู้ยืมเงินต่อในเทอมที่ 2 จะต้องทำอย่างไร และจะสามารถกู้ยืมในปีถัดไปได้หรือไม่

ในกรณีที่ไม่ต้องการกู้ยืมต่อในเทอมที่ 2 นักศึกษา 1)ไม่ต้องเข้าไปยืนยันการขอกู้ยืมในเทอมที่ 2 2)นักศึกษาต้องมาเขียนแบบรายงานสภาพการศึกษา (กยศ.204) กับกองกิจการนักศึกษา
ผู้กู้ยืมต้องการกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป สามารถดำเนินการเข้ายืนยันการกู้ยืม โดยมีสถานะเป็นผู้กู้ต่อเนื่องม.มหิดล เลื่อนชั้นปี และดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศ

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการย้ายสถานศึกษาและประสงค์ทำการกู้ยืมกับสถานศึกษาใหม่ จะสามารถทำได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไรบ้าง

การกู้ยืมใหม่สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมกับสถานศึกษาแห่งใหม่ผ่านระบบ e-studentloan ได้โดยสถานศึกษาแห่งใหม่จะเป็นผู้พิจารณา แต่จำนวนปีในการกู้ยืมจะถูกหักออกไปตามจำนวนปีที่เคยกู้ยืมมาก่อน เช่น หลักสูตร 4 ปีจะกู้ได้แค่ 3 ปี เท่านั้น

ผู้กู้ยืมที่ไม่ได้กู้ยืมต่อเนื่อง แต่ยังคงศึกษาอยู่ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพของตนเองโดยกรอกรายละเอียดในแบบ กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา และให้สถานศึกษารับรองจากนั้นจัดส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ทุกปีจนสำเร็จการศึกษา

จำนวนเงินที่ให้กู้ยืม

ให้กู้ยืมค่าเทอม (ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงแต่ไม่เกินขอบเขตการให้กู้ยืม)
ค่าครองชีพ ให้กู้จำนวน 12 เดือน โดยแบ่งการกู้ยืมเป็นเทอม ๆ ละ 6 เดือนๆ ละ 3,000 บาท

การโอนเงินกู้ยืม

ผู้กู้ยืมจะได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเมื่อใด

ธนาคารจะโอนจ่ายเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเมื่อสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภายใน 30 วันนับจากวันที่สถานศึกษาส่งข้อมูล ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมที่ครบถ้วนและถูกต้องจากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาภายใน 30 วัน กองทุนจะระงับการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนถัดไป

อื่นๆ

ผู้กู้ยืมมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชี จะต้องทำอย่างไร

ใช้แบบฟอร์ม กยศ.108 (ดาวน์โหลดที่เว็บไชต์กองทุน หรือมาติดต่อที่กองกิจการนักศึกษา) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
*สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม

ผู้กู้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองได้ที่ไหน

ผู้กู้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเอง ที่เมนู ตรวจสอบยอดหนี้ ที่ www.studentloan.or.th

การเก็บจำนวนชั่วโมงจิตอาสา สามารถเก็บได้ถึงวันที่เท่าไหร่ เพื่อยื่นกู้ในปีการศึกษาถัดไป

เอทีจิตอาสาที่นำมาขอกู้ยืมในปีถัดไป สามารถเก็บได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาก่อนขอกู้ยืม

Financial

ถ้าต้องการทราบแหล่งการเข้าถึงข้อมูลทุนภายนอก สามารถสืบค้นได้ที่ไหน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร/ รายละเอียด ได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/

ช่วงเวลาในการสมัครขอรับทุนภายนอก และคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอย่างไร

– การสมัครขอรับทุนภายนอก จะมีช่วงเวลาการรับสมัครไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา

– คุณสมบัติของผู้สมัครจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของทุนการศึกษาซึ่งนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร/ รายละเอียด ได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/ และ facebook: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล