รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต


ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา

     ด้านการพัฒนาคุณภาพ                      ด้านศิษย์สัมพันธ์

ด้านการบริหารองค์กรนักศึกษา

        ด้านสุขภาพนักศึกษา                                  ด้านกีฬา

รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ


ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาสา


อ.ดร. ระพี บุญเปลื้อง


ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม


นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์


ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร


ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

นางกิรติ สอนคุ้ม

02 - 849 - 4520


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ดร. รุ่งดาว จารุภูมิ

02 - 849 - 4516


หัวหน้างาน

หัวหน้าหน่วย

งานพัฒนานักศึกษา

 

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

02 - 849 - 4243


งานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา

นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

02 - 849 - 4523


งานหอพักนักศึกษา

 

นายธนกฤต เส็งมา

02 - 849 - 4517


หน่วยบริหารงานทั่วไป

 

นางกิรติ สอนคุ้ม

02 - 849 - 4520


หน่วยศิษย์สัมพันธ์

 

ดร. รุ่งดาว จารุภูมิ

02 - 849 - 4516


หน่วยสื่อสารองค์กร

 

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

02 - 849 - 4527