Announce

15/09/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64)

09/09/2021

กำหนดการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกาศึกษา 25564

08/09/2021

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

01/09/2021

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564

19/08/2021

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

16/07/2021

การกรอกค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้กู้กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (1/2564)

13/08/2021

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565

11/08/2021

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

14/07/2021

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์