แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด
16/03/2020
Mahidol University is offering COVID-19 insurances for all students.
26/03/2020

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามาารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้