ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563
03/02/2020
รายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2563
14/02/2020

ทุนการศึกษา “ขนิษ พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา “ขนิษ  พุกกะเวส”  ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา “ขนิษ  พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ 

  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ทุกคณะ/ สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี)
  2. มีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม)  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. เป็นผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี  ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมกระทำผิดวินัยนักศึกษา ไม่เสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติดทุกประเภท
  5. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง โดยครอบครัวมีรายได้น้อย คือ รายได้ของบิดา – มารดา/ ผู้ปกครอง รวมต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
  1. องค์ประกอบอื่นๆ ที่บ่งบอกหรือเป็นเหตุให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
  4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันหรือสังคมอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลด >>>ใบสมัคร<<< 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารรับสมัครทุนการศึกษา “ขนิษ  พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ   โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้โดยตรงที่  กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณจิตรานุช โทร. 02-849-4512