ชมรมคาทอลิก กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมคาทอลิก
22/10/2020
ชมรมพุทธศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมพุทธศาสตร์
22/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมชาวใต้

วัตถุประสงค์ของชมรมชาวใต้

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของภาคใต้ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพกล้าแสดงออก อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้

กิจกรรมน่าสนใจ

โครงการชาวใต้เยือนถิ่นเมืองเอกภาคตะวันออก ศึกษาวัฒนธรรมชาวใต้เรียนรู้วิถีสู่แดนใต้ ณ จังหวัดระยอง ได้พาผู้เข้าร่วมมาทำกิจกรรมร่วมกันที่หาดเตยงาม และศึกษาวัฒนธรรมทางธรรมชาติของภาคใต้ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมอีกมากมายเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมและนักศึกษาเช่น กิจกรรมเต้นสันทนาการ จับของขวัญปีใหม่ร่วมกัน อีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านในระแวงนั้นเช่น การเรียนรู้การกีดยางจากชาวบ้าน ร่วมกันทาสีโรงเรียน ฯลฯ

ช่องทางการติดต่อ

Instagram: stc_mu_official   https://instagram.com/stc_mu_official?igshid=1dsvwyyxuesiy

Facebook: ชมรมชาวใต้ มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.facebook.com/mustc/