ชมรมยูโด กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมยูโด
21/10/2020
ชมรมลีลาศ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมลีลาศ
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมเรือพาย

More than a club, We’re FAMILY.  มากกว่าชมรม เราคือครอบครัว”

วัตถุประสงค์ของชมรม

  1. ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทางกายที่แข็งแรง
  2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานกีฬาเรือพาย รวมทั้งการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้
  3. เพื่อมอบโอกาสให้นักศึกษา ได้ฝึกฝน เพื่อให้เป็นนักกีฬาที่ดีมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สมัครสมานสามัคคี มีการรับผิดชอบและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
  4. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

กิจกรรมน่าสนใจ

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งสนามการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศทั้งในและนอกประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

Facebook  :  Rowing -MU- เรือพายมหิดล