ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562
12/11/2019
ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2563
19/11/2019

ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  2. ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อปี ไม่เกิน 120,000 บาท)
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

วิธีการสมัคร

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

หมายเหตุ   โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา (คณะต้นสังกัด) หรือส่งมาที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3 

ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)

                                                 02-849-4509 (คุณอภิชญา)