โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
26/10/2018
50 Goodness for the 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University Awards.
13/11/2018

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
“ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship)
ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2, 3 จนจบหลักสูตรในสาขาวิชาที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/atsscholarship 
และสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับทุนและใบสมัครทุนได้ที่
>> https://drive.google.com/…/1LyIM0-pd3mtA0XUMxaK7uqPqSlAyjAj… <<

หมายเหตุ กำหนดให้ส่งใบสมัครที่ (คณะต้นสังกัด) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 และที่กองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบและรวบรวมส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิฯ ตามกำหนด