รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” 
26/10/2018
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”
05/11/2018

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13  ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตรในสาขาวิชาที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  www.ajinomotofoundation.or.th

***หมายเหตุ                

กำหนดให้ส่งใบสมัครที่ (คณะต้นสังกัด) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบและรวบรวมส่งไปยังบริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562