หน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (MU Health) ปรับเวลาการให้บริการ
24/10/2018
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
26/10/2018

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” 

มูลนิธิชวน รัตนรักษ์  ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  ที่มีผลการเรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะ วิทยาลัย  ต้นสังกัด  ภายในวันที่  10  พฤศจิกายน  2561