พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2560
29/03/2018
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
20/06/2018

“เปลี่ยนชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยน”ละครเวทีเพื่อการ ลด ละ เลิกบุหรี่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับอาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจัดแสดงละครเวทีเพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่ในมหาวิทยาลัย ได้จัดการแสดงละครเวทีเพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในชื่อเรื่อง “เปลี่ยนชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยน” ทั้งสิ้น 7 รอบ ซึ่งการแสดงรอบแรก ได้จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องมินิเทียร์เตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสานเสวนาสื่อภาษาจากละครเพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรีในมหาวิทยาลัยมหิดล (Post Talk) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ เข็มทอง คณะกายภาพบำบัด อาจารย์ ดร.นายแพทย์กิติพงศ์ สุนทราภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้แทนนักแสดงจากละครเวที “เปลี่ยนชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยน” ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง