พิธีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม
29/03/2018
พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2560
29/03/2018

การประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

การประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ พร้อมทั้งมีการเสวนา “ให้…ได้อะไร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา คุณธีรัช พิริยะปัญญาพร ตัวแทนจากธนาคารจิตอาสา และคุณนงลักษณ์ พิทักษ์ธรรมนาถ จาก Happy dolls project ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา