หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

0 2849 4243


chularak.kru@mahidol.ac.th

หน่วยองค์กร/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นางสาวรำไพ เมฆาวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4519


rampai.mek@mahidol.ac.th

นางสาวอิษยา วัฒนวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4515


izsaya.wat@mahidol.ac.th

นางสาวสลิลทิพย์ แซ่ลิ้ว

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4515


salintip.sae@mahidol.ac.th

นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4513


kanokrat.nop@mahidol.ac.th

นางสาวสุชาดา จันทร์วัน

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4524


suchada.chn@mahidol.ac.th

นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4524


rougporn.mhu@mahidol.ac.th

หน่วยบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4657


amwarin.pra@mahidol.ac.th

นายจุฑาวุฒิ คำภิระ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4518


chuthawut.kha@mahidol.ac.th

หน่วยกีฬา

นายพันธ์วรา นิสาลักษณ์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4525


panvara.nis@mahidol.ac.th

นายเพชรัต คุณาพันธ์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4525


petcharat.kun@mahidol.ac.th