หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4243


หน่วยองค์กร/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นางสาวรำไพ เมฆาวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4519


นางสาวอิษยา วัฒนวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4515


นางสาวสลิลทิพย์ แซ่ลิ้ว

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4515


นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4513


นางสาวสุชาดา จันทร์วัน

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4656


นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4519


หน่วยบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4657


นายจุฑาวุฒิ คำภิระ

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4518


หน่วยกีฬา

นายพันธ์วรา นิสาลักษณ์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4525


นายเพชรัต คุณาพันธ์

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4525


หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวอภิชญา เพชรม่อม

นักวิชาการศึกษา

02 - 849 - 4509