การเข้าพักอาศัยในบ้านมหิดล

รูปแบบและประเภทห้องพัก

หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มีหอพักทั้งหมด จำนวน 10 อาคาร ได้แก่

1.  หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 4 อาคาร ลักษณะอาคารเป็นอาคารแฝด มีทางเชื่อมต่อกันทุกชั้น ได้แก่

  1. บ้านชัยพฤกษ์ (หอ 6-7)
  2. บ้านกันภัยมหิดล (หอ 8-9)

2. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 6 อาคาร ลักษณะอาคารเป็นอาคารแฝดมีทางเดินเชื่อมต่อกัน 2 อาคาร ได้แก่

  1. บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2)
  2. บ้านอินทนิล (หอ 3-4)
  3. บ้านลีลาวดี (หอ 10)
  4. บ้านศรีตรัง (หอ 11)
ติดต่องานหอพักนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)           02-441-9116 กด 0

โทรสาร                                                                   02-441-9725

บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2)                                    02-441-9116 กด 1

บ้านอินทนิล    (หอ 3-4)                                       02-441-9116 กด 2

บ้านชัยพฤกษ์  (หอ 6-7)            02-441-9116 กด 3

บ้านกันภัยมหิดล  (หอ 8-9)       02-441-9116 กด 4

บ้านลีลาวดี     (หอ 10)                02-441-9116 กด 5

บ้านศรีตรัง      (หอ 11)                02-441-9116 กด 6