การเข้าพักอาศัยในบ้านมหิดล

รูปแบบและประเภทห้องพัก

หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มีหอพักทั้งหมด จำนวน 10 อาคาร ได้แก่

1.  หอพักนักศึกษาชาย

2. หอพักนักศึกษาหญิง

ติดต่องานหอพักนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)   02-441-9116 กด 0

โทรสาร                                                  02-441-9725

บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2)              02-441-9116 กด 1

บ้านอินทนิล    (หอ 3-4)                02-441-9116 กด 2

บ้านชัยพฤกษ์  (หอ 6-7)            02-441-9116 กด 3

บ้านกันภัยมหิดล  (หอ 8-9)       02-441-9116 กด 4

บ้านลีลาวดี     (หอ 10)                02-441-9116 กด 5

บ้านศรีตรัง      (หอ 11)                02-441-9116 กด 6