ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

ใบคำร้องขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19