ศิลปวัฒนธรรม

บทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อันได้แก่ การทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ความสำนึกของการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีมนุษยธรรม มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีโลกทัศน์สากล มีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนาและปรัชญา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และการถ่ายทอด ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน และเป็นขุมทรัพย์ความรู้ของชุมชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทำนุบำรุง เผยแพร่ สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ทรัพยากรที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐและเอกชน มาพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย สร้างบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา ไทยและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

โดยการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไปยังส่วนงานต่าง ๆ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานให้นำเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนมายังกองกิจการนักศึกษา ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี

ขั้นตอนการดำเนินงานการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561