ขยายสิทธิ์เบิกค่ารักษา

20210203_health

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย
1.ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล รพ.รัฐ (รวมหลายใบได้)
2.ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรนักศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน

โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่
– ระดับก่อนปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/covid19scholarship และยื่นเอกสารที่ส่วนงาน หรือกองกิจการนักศึกษา
– ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ https://graduate.mahidol.ac.th/…/Application-medical… และยื่นเอกสารผ่านบัณฑิตวิทยาลัย

*ใบเสร็จค่ารักษามีอายุ 1 ปีนะคะ😁😁