ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

MU Scholarship Covid 19
MU Scholarship Covid 19

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการ 2563

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททุนช่วยเหลือ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 200 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

3. เป็นผู้ปฏิบัติตัวตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา อย่างเคร่งครัด

4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แก่

4.1 เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ

4.2 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

4.3 เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ผลกระทบด้านการทำงานของผู้ปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน หรือ ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุน ต่อไปนี้

5.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2563

5.2 ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ปีการศึกษา 2563

5.3 ทุนการศึกษาจากส่วนงาน ที่มีจำนวนเงินทุน 50,000 บาท ขึ้นไป

5.4 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มีจำนวนเงินทุน 50,000 บาท ขึ้นไป

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่
  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

(ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX_ใบสมัคร.pdf)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ID Card.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ID Card.pdf)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _Student ID Card.pdf)”

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Book Bank.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _Book Bank.pdf)

5. หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แก่

5.1 ใบรับรองแพทย์ ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ใบรับรองแพทย์.pdf)

5.2 ใบรับรองแพทย์ของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf)

5.3 หลักฐานการกักตัว ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการกักตัว.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _หลักฐานการกักตัว.pdf)

5.4 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf)

5.5 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf)

5.6 รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในกรณีไม่มีหลักฐาน 5.1 – 5.5 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลกระทบฯ ได้ที่
  รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
(ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX _รายงานผลกระทบ.pdf)

หมายเหตุ:

1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้
2. การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ลงนามด้วย ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด
2. ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant และ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เตรียมหลักฐานเพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
4. เตรียม หลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ให้ครบถ้วน / บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้ และการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทาง Google Forms ได้ที่http://bit.ly/APPLYGRANT_COVID19
6. อัปโหลด เอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

ประกาศ

 ประกาศ ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

  รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา