กองกิจการนักศึกษา มหิดล

แนะแนวให้คำปรึกษา

บริการแนะแนวให้คำปรึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตลำพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทำก่อนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

1. การแนะแนวให้คำปรึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในด้านการเรียน ส่วนตัว สังคม และจิตใจ มีหลายรูปแบบ เช่น

1.1 การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Hot line สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ โดยมีบริการ 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 08-8874-7385  ในเวลาราชการ หมายเลข 02-849-4502 ถึง 26 หรือหมายเลข Hotline ของส่วนงานต้นสังกัด

1.2 การขอรับคำปรึกษาทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยทาง E-mail :guidancemu@hotmail.com   (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่งข้อความใน Inbox facebook fanpage : www.facebok.com/mufriendsa

1.3 การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (นักจิตวิทยา / จิตแพทย์) ติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้อง MU Friends ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล หรือกองกิจการนักศึกษา

2. การอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร

–  การพัฒนานักศึกษา จัดอบรม ให้ความรู้ ทักษะจำเป็นเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา และทักษะการพัฒนาตนเอง

– การพัฒนาบุคลากร จัดอบรม ให้ความรู้ ทักษะจำเป็นเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

3. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงาน และเป็นสื่อกลางในการรับสมัครนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/บัณฑิต ให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ขอความร่วมมือเข้ามายังกองกิจการนักศึกษา โดยติดต่อรายละเอียดได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/sa

4. บริการแนะแนวการศึกษาต่อ จัดบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาต่อสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนบริการให้การศึกษาทางด้านการศึกษาต่อเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนในการศึกษาต่อได้ในอนาคต