กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) และเงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน/ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

นางอุทุมพร ปานบุญห้อม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4656


udhumporn.pan@mahidol.ac.th

ทุนจากหน่วยงานภายนอก

นางสาวอภิชญา เพชรม่อม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4509


apichya.pec@mahidol.ac.th

นางสาวจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4512


chitranuch.san@mahidol.ac.th

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล/ทุนภายใน

นางสาวพิชญา มุขโต

นักวิชาการศึกษา

0 2849 4518


phitchaya.muk@mahidol.ac.th