ชมรมระดับมหาวิทยาลัย

เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านบำเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬา ด้านวิชาการ  เป็นต้น  ชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

 • ชมรมกลุ่มอาสา
 • ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน
 • ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ชมรมชนบท
 • ชมรมโรตาแรคท์
 • ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข
 • ชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา

ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม

 • ชมรมคริสเตียน
 • ชมรมมุสลิม
 • ชมรมคาทอลิก
 • ชมรมชาวใต้
 • ชมรมชาวเหนือ
 • ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน ดนตรีไทย และนาฏศิลป์
 • ชมรมอีสาน
 • ชมรมพุทธศาสตร์

ชมรมด้านกีฬา                                 

 • กรีฑา 
 • แบดมินตัน
 • กอล์ฟ 
 • เปตอง
 • ขี่ม้า
 • ฟุตบอล
 • ซอฟท์บอล
 • ยิงปืน
 • ดาบสากล
 • ยูโด
 • ตะกร้อ
 • เรือพาย
 • เทควันโด
 • รักบี้ฟุตบอล
 • เทนนิส
 • ดาบไทย
 • เทเบิลเทนนิส
 • วอลเลย์บอล
 • บริดจ์
 • ว่ายน้ำ
 • บาสเกตบอล
 • หมากล้อม
 • ฟุตซอล
 • ลีลาศ

ชมรมด้านวิชาการ

 • ชมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • ชมรมหลังกล้อง

ในทุกต้นปีการศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย จะจัดให้มี “งานเบิกฟ้ากิจกรรม” ให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ