เงื่อนไขการรับ Certificate และ ชั่วโมงกิจกรรมด้าน Financial Literacy

*** 1 Certificate = 10 Activity hours ***

ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียน Online Course ครบทุกวิชาในแต่ละหลักสูตร โดยต้องทำคำแนน Pre-test และ Post-test รวมทุกวิชาในหลักสูตรผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate ในหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. Beginner 2. Intermediate 3. Advance

ตัวอย่าง นางสาว A ต้องการเรียนหลักสูตร Beginner และประสงค์รับ Certificate ในหลักสูตร Beginner ด้วย นางสาว A จะต้องเข้าเรียนรายวิชาดังนี้  1) จุดเริ่มต้นความมั่นคง  2) ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับฉัน  และหนังสั้น 1 เรื่อง ซึ่งมี 2 season ด้วยกัน ได้แก่ 1) สูตรรักนักวางแผน Season 1 2) สูตรรักนักวางแผน Season 2

โดยก่อนเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา ผู้เรียนต้องเข้าไปทำ Pre-test ในระบบก่อน เพื่อเป็นการวัดความรู้ก่อนเรียน และเมื่อเรียนจบแต่ละวิชา ต้องเข้าไปทำ Post-test ด้วยเช่นกัน  เพื่อเป็นการวัดความรู้หลังเรียน

สามารถเข้าไปเรียน Online Course และทำ Pre-test + Post-test ได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/onlinecourse (โดยการคลิกที่แบนเนอร์แต่ละหลักสูตร)