Gallery

20/06/2018

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทางการเห็น

20/06/2018

พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7

20/06/2018

“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕”

20/06/2018

Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018

20/06/2018

โครงการ Mahidol Friends for Friends (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2560

20/06/2018

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

29/03/2018

“เปลี่ยนชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยน”ละครเวทีเพื่อการ ลด ละ เลิกบุหรี่

29/03/2018

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2560

29/03/2018

การประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย