Gallery

16/07/2018

โครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่มปีการศึกษา 2561

16/07/2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงาน

22/06/2018

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (Mahidol University Leadership Program IX)

20/06/2018

คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา

20/06/2018

กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยศิษย์สัมพันธ์ ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20/06/2018

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

20/06/2018

“พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)”

20/06/2018

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทางการเห็น

20/06/2018

พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7