Announce

07/04/2020

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562”

07/04/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562” 

07/04/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะต่าง ๆ)

24/03/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

10/03/2020

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

09/03/2020

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินจากกรณีประสบอุทกภัยจากพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” และพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ” ปีการศึกษา 2562

14/02/2020

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2563

07/02/2020

ทุนการศึกษา “ขนิษ พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562

03/02/2020

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563