Mahidol University Careers Service

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายการดำเนินงานโครงการ Career Support Services เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานสำหรับการทำงาน การฝึกงาน การทำงาน Part time และการศึกษาต่อ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลแนะนำอาชีพ ลักษณะงาน แนะแนวทางการสมัครงาน การเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล

เตรียมพบกับเว็บไซต์ Mahidol University Careers Service เร็ว ๆ นี้

.