นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับข้อมูลการแนะนำด้านอาชีพ เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลในอาชีพต่าง ๆ

รวมถึงวิดีโอการแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทางเลือกและวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต

และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ฝึกทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ MUx และ LinkedIn Learning

และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แหล่งงานซึ่งเป็นช่องทางให้นักศึกษาสามารถเข้ามาค้นหางานได้โดยตรง

รวบรวมไว้ให้แล้วที่ Mahidol University Careers Service

.