20210503_banner
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)
03/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563” 
18/05/2021

การส่งหลักฐานชั่วโมงการทำกิจกรรมจิตอาสาของผู้กู้กยศ. (รายเก่าเลื่อนชั้นปี)

เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะเปิดให้ยื่นกู้นี้ กองทุนฯ ได้มีการเปลี่ยนระบบให้กู้ยืมเป็นระบบใหม่ ซึ่งสำหรับผู้กู้รายเก่าท่านจะต้องส่งหลักฐานชั่วโมงการทำกิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 ชั่วโมง มายังสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบ พร้อมรายงานผลสถานภาพการศึกษาของท่านให้แล้วเสร็จก่อน ท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่า *ที่ประสงค์จะกู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2564*
กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานชั่วโมงการทำจิตอาสาของท่าน มายังแบบฟอร์มนี้
**ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564**
หมายเหตุ
1. หากเป็นกิจกรรมจิตอาสาภายนอกมหาวิทยาลัยให้แนบ แบบบันทึกชั่วโมงการทำจิตอาสา / หลักฐานการรับรองจากส่วนงานภายนอก กลับมายังแบบฟอร์มนี้
2. หากเป็นกิจกรรมจิตอาสาภายในมหาวิทยาลัยให้แนบไฟล์กิจกรรมสำหรับยื่นกู้กยศ. ในปีการศึกษา 2563 จากระบบ Activity Transcript กลับมายังแบบฟอร์มนี้
3. หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8494656 (พี่ฟ้าใส)  , 02-8494514 (พี่อะตอม)