ประกาศแจ้งการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
29/05/2020
ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563”
25/06/2020

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในการให้บริการหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563

 มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในการให้บริการหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563