ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2563
19/11/2019
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11/12/2019

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด จะมอบทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)/ปี

ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (เริ่มรับทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2565)

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนฯ  

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562    ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ทั้งต้องมีความสำนึกในภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม มีเป้าหมายที่จะนำความรู้ความสามารถไปช่วยพัฒนาการเกษตรและสังคมในชนบทหรือในภูมิลำเนาเดิมของตน ซึ่งกำลังศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้

  1. สาขา วิศวกรรมศาสตร์
  2. สาขา ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  3. สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เคมี ปิโตรเคมี
  4. สาขา พยาบาลศาสตร์
  5. สาขา การแพทย์แผนไทย
  6. สาขา การเกษตร

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หากสนใจให้ Download ใบสมัครฯ พร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน

กำหนดส่งใบสมัคร   :  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ส่ง  :  กองกิจการนักศึกษา ตึกศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3   โทร 02 849 4509