“ค่ายกันภัยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” SAC Camp 2019
02/12/2019
พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา2562
06/12/2019

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายใต้แนวคิด The Art of Relationships มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 23 – 24 พ.ย.62 กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายใต้แนวคิด The Art of Relationships ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ และมีความสุข ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา