โครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2019
20/08/2019
พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
12/09/2019

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Thailand

ด้วย บริษัท GlobalACT จำกัด ร่วมกับ Urban Youth Academy ประเทศเกาหลีใต้ จัดโครงการ Asia Pacific Youth Exchange ระหว่างวันที่ 5 – 16 สิงหาคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ และโรงแรม SD Avenue กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจากกลุ่มเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาได้ส่งผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน ดังนี้

1) นางสาวชาลิสา แสวงลาภ                 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2) นางสาวกุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง          วิทยาลัยศาสนศึกษา

3) นางสาวจิรัศมิ์กุล อุทารวุฒิพงศ์           คณะวิศวกรรมศาสตร์

4) นางสาวจิลมิกา ระเริง                     คณะวิทยาศาสตร์

5) นางสาวชญาพิชชา แซ่ซื้อ                 คณะวิศวกรรมศาสตร์

6) นางสาวภัคจิรา ตั้งใจเชิดชูธรรม          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โดย นางสาวกุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน (ผลิตภัณฑ์โอผง : ผงขัดผิวจากเปลือกส้มโอแห้ง) ด้วยกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสมาชิกนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มจากประเทศจีน ไต้หวัน เนปาล และฟิลิปปินส์ จากแนวคิดที่ว่าในชุมชนมีขยะที่เกิดจากเปลือกส้มโอเป็นจำนวนมาก ในกลุ่มจึงเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มโอที่เหลือจากการทำผลิตภัณฑ์อื่นๆมาเพิ่มมูลค่าให้เปลือกส้มโอที่ชุมชนไม่รู้วิธีต่อยอด ร่วมกับการหาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของเปลือกส้มโอ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกส้มโอ (ผลิตภัณฑ์โอผง : ผงขัดผิวจากเปลือกส้มโอแห้ง) และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป