โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทางการเห็น
20/06/2018
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
20/06/2018

“พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)” โดยการนี้ ศาตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการปฎิบัติงานตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)” จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม” โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้แนวทางและเสนอความคิดเห็น โดยมี อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน