“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕”
20/06/2018
โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทางการเห็น
20/06/2018

พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7 “สร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะ”ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันดังกล่าวมีกิจกรรมขบวนพาเหรด ปั่นจักรยาน แปลอักษรเชิงสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น