ปาฐกถาเกียรติยศ ฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”

ความเป็นมา
“มหิดล” เป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ตราพระราชบัญญัติมีผลใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งนับว่าเป็นวันเริ่มต้นของการใช้ชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ ยังความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งให้แก่บรรดาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีดำริให้มีการจัดปาฐกถาเกียรติยศ ฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ติดต่อกันมาทุกปี โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาแสดงปาฐกถาในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2542

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปาฐกถาเกียรติยศเนื่องในงานคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปี พ.ศ. 2543

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

ปี พ.ศ. 2544

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี

ปี พ.ศ. 2545

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 2
เรื่อง สุขภาพสังคม
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี

ปี พ.ศ. 2546

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 2
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเติมปัญญาให้สังคม
โดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2547

ดร.โอฬาร ไชยประวัติ

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 3
เรื่อง เศรษฐกิจการเงินโลกกับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย
โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ปี พ.ศ. 2548

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 3
เรื่อง โครงการพัฒนาดอยตุง
โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี พ.ศ. 2549

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 4
เรื่อง การปฏิรูปการเมืองกับสภาพสังคมไทย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปี พ.ศ. 2550

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 4
เรื่อง สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2551

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 5
เรื่อง ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2552

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 5
เรื่อง ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2553

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 6
เรื่อง Current Global Health Issues
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปี พ.ศ. 2554

คุณมีชัย วีระไวทยะ

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 6
เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการปฏิวัติการศึกษาและพัฒนาชนบท
โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ปี พ.ศ. 2555

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 7
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2556

คุณกานต์ ตระกูลฮุน

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7
เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2557

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8
เรื่อง ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน
โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ปี พ.ศ. 2558

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 8
เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต
โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง
รองประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี พ.ศ. 2559

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9
เรื่อง มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21
โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม กรุงเบอร์ลิน และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปี พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9
เรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข 4.0
  การแพทย์และการสาธารณสุข 4.0
  เป้าหมาย 20 ปี
  ค่านิยม MOPH
โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10
เรื่อง พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2562

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 10
เรื่อง มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต  
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

ปี พ.ศ. 2563

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11
เรื่อง การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption  
   การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption
   วิดีโอการแสดงปาฐกถา ฯ
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2564

VEERATHAI-S

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11
เรื่อง ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา  
    วิดีโอการแสดงปาฐกถา ฯ
โดย ดร.วิรไท สันติประภพ
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2565

ANEK-L

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 12
เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไทย: ไม่มีวันหยุดยั้ง
   วิดีโอการแสดงปาฐกถา ฯ
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปี พ.ศ. 2566

WEERASAK-K

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 12
งานครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา   
   วิดีโอการแสดงปาฐกถา ฯ
โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save