9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) หากไม่สามารถให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน ลงนามรับรอง จะสามารถนำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?
21/11/2016
11. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการกรณีที่งานวิจัยทำวิจัยร่วม กับผู้อื่น แต่ไม่สามารถติดต่อมาร่วมลงนามได้ จะต้องทำอย่างไร?
21/12/2016

10. งานวิจัยที่ดำเนินการและตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ สามารถนำงานวิจัยที่ดำเนินการ และตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ แต่จะต้องมีงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มาปฏิบัติงานในของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

Page views: 1