8. งานวิจัยที่จะนำมาเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จำเป็นหรือไม่ว่าจะต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเท่านั้น หากตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจะนำมาเสนอขอตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่
21/11/2016
10. งานวิจัยที่ดำเนินการและตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?
21/11/2016

9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) หากไม่สามารถให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน ลงนามรับรอง จะสามารถนำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ ผู้ร่วมวิจัยต้องลงนามรับรองให้ครบทุกคน หากไม่สามารถลงนามได้ครบทุกคน ให้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าได้พยายามติดต่อผู้ร่วมวิจัยแล้ว  และต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้ชัดเจน

Page views: 2