10. งานวิจัยที่ดำเนินการและตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?
21/11/2016
12. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย(เช่น ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ) ที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในงานไม่ถึงร้อยละ 50 นับเป็นผลงาน 1 ชิ้นได้หรือไม่?
21/12/2016

11. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการกรณีที่งานวิจัยทำวิจัยร่วม กับผู้อื่น แต่ไม่สามารถติดต่อมาร่วมลงนามได้ จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ แนวปฏิบัติการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานให้ชัดเจน

กรณีที่มีผู้ร่วมงานหลายคนและไม่สามารถติดต่อทุกคนให้ลงนามรับรองได้ อาจเนื่องจากอยู่ต่างประเทศ ขอให้ระบุจำนวนผู้ร่วมงานทุกคนและจะถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกันกรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่ได้ลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน

Page views: 0