คลังภาพกิจกรรม

19/04/2018

ผู้เข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

10/09/2018

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ร้านอาหาร Music Square วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
30/10/2018

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16 .00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Website คณะกรรมการเครือข่ายฯ : https://op.mahidol.ac.th/hr/hruniversity
19/03/2019

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22 (MU-SUP#22)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22 (MU-SUP#22) ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
Page views: 0